สภาฯ ผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้ว

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมี มติเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ด้วยคะแนนเสียง 400 ต่อ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 3 เสียง

วันนี้(27 มี.ค.67) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. …. หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วาระที่ 2-3 หลังจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายครบแล้ว 68 มาตรา ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง

โดยที่ประชุมสภาฯ โหวตผ่านวาระ 3 ด้วยคะแนนท่วมท้น เห็นด้วย 399(+1) ไม่เห็นด้วย 10 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 3 ผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างท่วมท้น ท่ามกลางความยินดีจากของสมาชิกในสภา

ขั้นตอนหลังจากนี้ จะเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา และ หากผ่านชั้นของวุฒิสภา แล้ว จึงจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

การผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมของสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ ส่งผลให้ไทยกำลังจะเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชีย ถัดจากไต้หวันและเนปาล และเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีกฎหมายแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน